Provozovatel

Oznámení o změně sídla

Oznamujeme Vám tímto, že z rozhodnutí společnosti TRADETEX servis, s.r.o. IČ:22792660, došlo dne 9.12.2014 ke změně sídla a korespondenční adresy z: "Mikanova 3005, 47001 Česká Lípa" na:

Mánesova 2055, 47001 Česká Lípa

Výpis z Obchodní rejstříku ve formátu PDF

 

TRADETEX servis, s.r.o. je členem koncernu KURKA.

Oznámení o existenci koncernu (pdf dokument ke stažení).

Oznámení o existenci koncernu
ve smyslu § 79 odst. 3 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích)

Společnost s firmou TRADETEX servis, s.r.o.
se sídlem na adrese Česká Lípa, Mánesova 2055, PSČ 470 01
IČ: 22 79 26 60
Společnost je právnická osoba zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 31540

oznamuje, že je jako řízená osoba součástí koncernu,

v němž řídící osobou je

  Ing. Miroslav Kurka
bytem na adrese Bělehradská 7/13, Nusle, 140 00 Praha 4
datum narození 16. února 1961

V Ostravě, dne 4. září 2014

Statutární orgán společnosti TRADETEX servis, s.r.o.

TRADETEX servis, s.r.o.

Mánesova 2055
470 01 Česká Lípa

IČ: 22792660
DIČ: CZ22792660

Společnost je právnická osoba zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 31540.

Výpis z Obchodního rejstříku ARES

Bankovní spojení: KB 107-2248140217/0100

E-mail: objednavky@tradetex-servis.czProvozovna v České Lípě:
Mánesova 2055
470 01 Česká Lípa

Otevírací doba: Po - Čt: 7:15 - 17:00 Pá: 7:15 - 15:45
Zákaznický servis: tel. 487 834 004, 775 284 043, 775 284 042

Prodejna v Liberci:
Americká 890
460 10 Liberec

Otevírací doba: Po - Pá: 7:30 - 15:00
Zákaznický servis: Liberec: tel. 485 151 223, 721 658 215
 

Obchodní podmínky pro e-shop TRADETEX servis, s.r.o.

 

1. Rozsah platnosti

Těmito Obchodními podmínkami (dále jen "Podmínky") se řídí všechny obchodní vztahy uzavírané mezi společností TRADETEX servis, s.r.o., se sídlem Mikanova 3005, 470 01 Česká Lípa, IČ: 22792660 (dále jen „prodávající“, resp. "dodavatel") a druhými stranami (dále jen "kupující", resp. „odběratel“).

Veškeré obchodní vztahy se řídí právním řádem a Obchodním zákoníkem České republiky. Podmínky stanovují způsob prodeje zboží prodávajícím, pokud se odchylují od dispozitivních právních norem platného právního řádu České republiky, mají před těmito normami přednost.

2. Uzavření smlouvy

Objednávka kupujícího musí obsahovat nejméně tyto náležitosti:

a) obchodní firmu, sídlo nebo místo podnikání kupujícího b) jeho IČ (DIČ, pokud je registrován jako plátce DPH) c) druh produktu (zboží), který jednoznačně určuje předmět objednávky, uváděný v ceníku prodávajícího d) množství požadovaných kusů produktů e) místo a termín dodání f) způsob dopravy a forma úhrady kupní ceny zboží g) vpřípadě písemné objednávky čitelný podpis oprávněného zástupce kupujícího

Na základě objednávky kupujícího, splňující shora uvedené požadavky, prodávající kupujícímu vystaví potvrzení objednávky, v němž kupujícímu potvrdí druh, předpokládanou kupní cenu, množství produktů, jež se kupujícímu zavazuje dodat, místo a termín dodání, způsob dopravy a formu úhrady kupní ceny.

V případě písemného potvrzení má kupující právo do 24 hodin od obdržení potvrzení objednávky podat prodávajícímu písemně návrh na změnu objednávky nebo na její zrušení. Neučiní-li tak ve stanovené lhůtě, je kupní smlouva mezi oběma stranami uzavřena, a to v té podobě, jak je uvedeno v potvrzení objednávky.

Za potvrzení objednávky lze považovat i její faktické splnění prodávajícím.

Odběratel se zavazuje předmět či službu plnění převzít v dohodnutých termínech a řádně zaplatit.

3. Ceny

Ceny zboží jsou smluvní.

4. Termín plnění

Dnem dodání je den převzetí zboží odběratelem. Dodávky po částech jsou možné po dohodě s odběratelem.

Pokud odběratel nepřevezme výrobek ve sjednaném termínu a sjednaném místě, bylo smluvními stranami dohodnuto, že dodavatel může po odběrateli požadovat skladné a úhradu nákladů až ve výši 100 % z dohodnuté ceny, dle způsobilosti zboží k opětovnému prodeji. Při předání zboží obdrží odběratel fakturu -dodací list, ve kterém je zejména specifikován druh, množství a cena zboží. Odběratel stvrzením faktury -dodacího listu zboží přebírá.

5. Expedice a přechod rizika

Pokud není smluvně dohodnut způsob balení, je zboží odesláno zabalené. Riziko nahodilé zkázy přechází na odběratele okamžikem jeho předání dopravci či odběrateli.

Sazby za doručení zboží :
Při nákupu nad 5000,- Kč bez DPH a při zálohové platbě je doprava zdarma !!!

V ostatních případech účtujeme poštovné takto:
Přepravní služba: cena dopravy 120 Kč bez DPH. Zásilky většího objemu nebo hmotnosti nad 30 kg účtujeme dle tarifů externích přepravců. O ceně dopravy vás budeme informovat v rámci potvrzení objednávky

6. Vadné plnění

Dodavatel odpovídá odběrateli za vady zboží dle § 422 zákona č. 513/1991 Sb.

Odběratel je povinen prohlédnout zboží neprodleně při jeho převzetí. Zjistí-li u zboží vadu, je povinen o tom dodavatele neprodleně informovat. Dodavatel zjištěnou a jím uznanou vadu bezplatně a bez zbytečného odkladu odstraní, a to dodáním chybějícího zboží nebo dodáním náhradního zboží za zboží vadné. Není-li možné vadu bezodkladně odstranit či dodat náhradní zboží, dodavatel tak učiní v nebližším možném termínu. O tomto termínu prodávající kupujícího vyrozumí.

Při dodání zboží odběrateli prostřednictvím externího přepravce je odběratel povinen uplatnit nároky z vad a množství dodaného zboží nejpozději do 3 pracovních dnů od předání zboží externím přepravcem. Odběratel je povinen nároky za vady ve stanovené lhůtě uplatnit u dodavatele písemně, s popisem vady. V případě vady druhu zboží je odběratel oprávněn požadovat dodání náhradního zboží jen tehdy, jestliže vadné zboží bude vráceno dodavateli v původním balení.

7. Platební podmínky a výhrada vlastnictví

Při prvním nákupu nebo při nákupu zboží do 1 000,-Kč bez DPH je odběratel povinen uhradit zboží v hotovosti při jeho odběru. Platba bankovním převodem je možná pouze na základě předchozí dohody s dodavatelem.

Pokud je sjednána bezhotovostní platba, je odběratel povinen uhradit fakturu v plné výši do termínu uvedeném na faktuře.

Dodavatel vystaví fakturu po dodání zboží odběrateli. V pochybnostech se má za to, že odběratel fakturu obdržel 3. den po dodání zboží.

V případě nedodržení termínu splatnosti faktury, zavazuje se odběratel uhradit smluvní pokutu ve výši 0,1 % z fakturované částky za každý den prodlení a od 30. dne prodlení ve výši 0,2 % denně za každý den prodlení do zaplacení celé fakturované částky.

Až do zaplacení celé fakturované částky včetně případných smluvních pokut je zboží majetkem dodavatele. Po úhradě celé částky přechází vlastnické právo na kupujícího. V případě nezaplacení faktury v termínu splatnosti, může být přistoupeno k odebrání zboží. Odběratel se zavazuje umožnit odebrání zboží pracovníkům dodavatele. Povinnost odběratele zaplatit smluvní pokutu, úrok z prodlení, či náhradu škody, jakož i další náklady spojené s odebráním zboží a odstoupením od smlouvy není dotčena.

8. Právo na odstoupení od smlouvy

Odstoupení od smlouvy bez udání důvodu (§ 53 odst. 7 občanského zákoníku) - je-li kupující spotřebitel a byla-li smlouva uzavřena při použití prostředků komunikace na dálku, má právo od smlouvy odstoupit bez uvedení důvodu a bez jakékoliv sankce do 14 dnů od převzetí plnění. Tuto skutečnost je povinen kupující sdělit vhodným způsobem, nejlépe e-mailem nebo písemně prodávajícímu, kde by měl uvést i způsob vrácení uhrazené ceny. Tuto cenu se prodávající zavazuje vrátit do 30 dnů od doručení odstoupení od smlouvy, předpokladem je však doručení zboží, které bylo předmětem smlouvy. Vrácené zboží musí být kompletní včetně veškerého příslušenství, nepoškozené, bez známek opotřebení a v kompletním nepoškozeném obalu. Náklady na dopravu zboží hradí kupující. Zboží zaslané na dobírku prodávající nepřevezme!

9. Jiná ustanovení

Smluvní strany se podle zákona o rozhodčím řízení a o výkonu rozhodčích nálezůč. 216/1994 Sb. v platném znění dohodly, že veškeré jejich spory vzniklé ze smluv, které se řídí těmito Obchodními podmínkami anebo v souvislosti s nimi budou rozhodovány v rozhodčím řízení před jediným rozhodcem podle Jednacího řádu rozhodčího řízení vydaného Unií pro rozhodčí a mediační řízení ČR, a.s., IČ: 27166147 (dále jen "Unie") a zveřejněného na internetové adrese www.urmr.cz, přičemž rozhodce bude ke dni doručení žaloby zapsán v Seznamu rozhodců vedeném Unií a smluvní strany tímto výslovně pověřují Unii, aby určila podle Jednacího řádu rozhodčího řízení rozhodce pro rozhodčí řízení, založené touto rozhodčí doložkou. Smluvní strany tímto pověřují takto určeného rozhodce k rozhodování všech sporů podle zásad spravedlnosti. Smluvní strany výslovně prohlašují, že před podpisem rozhodčí smlouvy měly a mají možnost seznámit se s Jednacím řádem rozhodčího řízení, jakož i s Nařízením o nákladech rozhodčího řízení a také tak učinily uvedené dokumenty tak považují za nedílnou součást této rozhodčí smlouvy.

Dodavatel si vyhrazuje právo tyto podmínky změnit nebo doplnit, a to zejména při změně souvisejících právních norem nebo při změně způsobu obchodování. Změnu, doplnění a jejich účinnost prodávající vyhlásí vhodným způsobem. Odběratel má právo, v případě nesouhlasu s obsahem změněných či doplněných obchodních podmínek, tento nesouhlas sdělit prodávajícímu ve lhůtě 7 dnů od okamžiku, kdy se o změněči doplnění dozvěděl. Neučiní-li tak, má se za to, že kupující změny či doplňky akceptoval.

Právní vztahy těmito Všeobecnými obchodními podmínkami výslovně neupravené, se řídí příslušnými ustanoveními obchodního zákoníku a souvisejících právních předpisů.

Dodavatel neodpovídá odběrateli za škodu vzniklou okolnostmi vylučujícími odpovědnost, např. zásahy státu, provozními, dopravními a energetickými poruchami, poruchami systému elektronického obchodu, stávkami či výlukami. Tyto okolnosti jsou důvodem k odkladu plnění smluvních povinností na straně dodavatele po dobu a v rozsahu účinnosti těchto okolností. Totéž platí, i když uvedené okolnosti nastaly u subdodavatelů dodavatele. Odběratel se zavazuje neprodleně oznámit dodavateli jakékoliv změny, týkající se jeho oprávnění k podnikatelské činnosti, daňových povinností (zejména změnu DIČ a správce daně), jeho platného účtu a bankovního spojení a vzniku platební neschopnosti. V případě vzniku platební neschopnosti odběratele se veškeré pohledávky dodavatele vůči odběrateli stávají splatnými v den, kdy se dodavatel o této platební neschopnosti dozvěděl.

Dodavatel je oprávněn v tomto případě žádat okamžité vrácení dosud nezaplaceného zboží.

Písemná forma právního úkonu je zachována, je-li právní úkon učiněn telegraficky, dálnopisem nebo elektronickými prostředky, jež umožňují zachycení obsahu právního úkonu a určení osoby, která právní úkon učinila.

Pokud odběratel odepře či zmaří doručení listiny od dodavatele, považuje se tato za doručenou dnem tohoto odepření či zmaření.

Odběratel tímto uděluje souhlas dodavateli, aby jako správce zpracovával všechny osobní údaje týkající se jeho osoby, které mu sdělí, a to včetně rodného čísla u osob fyzických a telefonního čísla, a to v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb. Tento souhlas je dán až do doby jeho písemného odvolání. O osobní údaj se nejedná, pokud je třeba ke zjištění identity subjektu údajů nepřiměřené množství času, úsilí či materiálních prostředků.

Tento souhlas se zpracováním údajů se vztahuje rovněž na všechny další nabyvatele či zpracovatele těchto dat.

10. Ochrana dat

Vyplněním registračního formuláře, či závazné objednávky v rámci internetového obchodu kupující dává prodávajícímu souhlas k shromažďování a archivování osobních údajů o kupujícím a o jeho nákupech. Naše firma respektuje zákon na ochranu osobních údajů, neposkytujeme žádné informace třetím osobám a na Váš e-mail nezasíláme žádné marketingové informace, pokud neaktivujete službu zasílání novinek e-mailem. Viz. ochrana osobních dat.

11. Zavěrečná ustanovení

Odesláním elektronické objednávky kupující bez výhrad přijímá veškerá ustanovení obchodních podmínek ve znění platném v den odeslání objednávky, jakož i platnou cenu objednaného zboží včetně přepravného či balného, nebylo-li v konkrétním případě prokazatelně dohodnuto jinak. Odeslanou objednávkou je kupující neodvolatelně vázán.

Účastníci se výslovně ve smyslu ust. § 262 odstavce 1 obchodního zákoníku dohodli, že není-li podmínkami výslovně stanoveno jinak, řídí se jejich práva a povinnosti obchodním zákoníkem, zejména jeho ust. § 409 a násl.

Tyto Obchodní podmínky pro eshop jsou účinné od 16.09.2010 a nahrazují Obchodní podmínky i jakékoliv obdobné obchodní podmínky vydané dříve.

11. Reklamační řízení

Reklamační řízení podléhá následujícímu dokumentu: Reklamační řád (pdf)

 

Čekejte prosím...